คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) เร่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

  • 12 February 2018
  • Author: Alongkorn
  • Number of views: 317
  • 0 Commentsพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ นางญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วมของคณะกรรมการดังกล่าว

          ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแผนวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead program) โดยให้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และเกณฑ์การคัดเลือกประธานกรรมการกำกับแผนงาน (Program chair) และหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit ;ODU) ให้ชัดเจน ครอบคลุม และเป็นไปตามหลักสากล รวมถึงได้เห็นชอบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ 4) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และรับทราบความก้าวหน้าและขั้นตอนการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... รวมทั้งรับทราบกรอบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562   โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ตามร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้แก่ 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ   2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
Print
Tags:
Rate this article:
No rating
«April 2019»
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011