สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

  • 20 September 2017
  • Author: NRCT
  • Number of views: 2986
  • 0 Comments

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เน้นใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังอำนาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดจนกำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ และได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปีขึ้น ซึ่งบัดนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังอำนาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว และจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและทำการขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ปรับ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานต่อไป 2. (ร่าง) แนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 3. หลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเร่งขับเคลื่อนการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 เพื่อนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบในภาพรวมของประเทศ ภายใน ปี 2579 ประกอบด้วย 1. ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นผู้นำในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ รวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง 2. เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่รองรับการขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ 3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ของ GDP และภาคเอกชนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีสัดส่วนภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 80 : 20 และ 4. สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาต่อประชากรไม่น้อยกว่า 60 : 10,000 เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี คณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เลขานุการร่วม เข้าร่วมประชุม

Print
Tags:
Rate this article:
4.0
«April 2019»
SunMonTueWedThuFriSat
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011